Home Het dorp Dorpscomité/-feesten 't Schoolhuys Senioren 50+ Bogaarden Vrienden Van Bogaarden Wandelclub
't SCHOOLHUYS
Home 't Schoolhuys
Wat
Bestuur
Agenda
Reservering
Voorwaarden
Prijzen
Uitrusting
Kermis
Foto's
Algemeen
Activiteiten

 

't Schoolhuys BOGAARDEN

Gebruikersreglement - Gebruiksvoorwaarden

Op de website worden enkel de belangrijkste punten vermeld.

Het volledige gebruikersreglement kan u downloaden via volgende link

Download gebruikersreglement in PDF - klik hier

2 Gebruiksvoorwaarden

Artikel 12: Wetgeving,

De gebruiker verplicht zich ertoe om toe te zien dat de wetgeving inzake openbare dronkenschap, openbare zeden, de jeugdbescherming, de geluids- en milieunormen, het gemeentelijk politiereglement, het verbod op gebruik van verdovende middelen en andere relevante wetgeving stipt wordt toegepast. Indien de beheerder of de politiediensten vaststellen dat de gebruiker zich niet houdt aan de regels of aan het onderhavige reglement, kan de aan de gang zijnde activiteit onmiddellijk worden stopgezet, zonder enig recht op schadevergoeding.

Artikel 13: Activiteit

Het is verboden de zaal of lokalen te gebruiken voor andere doeleinden dan deze vermeld op het aanvraagformulier of waarvoor de inrichting van de zaal niet geschikt is.

Openbare fuiven zijn niet toegelaten. De gebruiker verbindt er zich toe, zich te gedragen naar de van toepassing zijnde geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen.
Er dient rekening te worden gehouden dat, bij het verlaten van de zaal, er GEEN lawaaihinder is.

Artikel 14

De gebruiker mag de ter beschikking gestelde lokalen niet veranderen qua functie.
De muren, deuren, gordijnen en plafonds mogen niet worden beschadigd.
Versiering mag niet worden opgehangen(wegens brandgevaar).
Stoelen en tafels mogen enkel in de ruimen worden gebruikt, niet buiten.
Prijslijsten en affiches mogen enkel opgehangen worden op de voorziene plaatsen (niet op muren kleven of prikken).

Artikel 15: Beschadiging

Elke beschadiging aan het gebouw, interieur,keukentoestellen, keukenmateriaal enz. moet door de gebruiker worden betaald . De beheerder zal het schadebedrag bepalen en de opgelopen schade laten herstellingen.

Artikel 16: Werking Brandalarm

In alle lokalen bevinden zich rookmelders. Het evacuatiealarm treed in werking bij rookontwikkeling of bij het breken van het glas van alarmdrukknop. De sirene kan worden uitgeschakeld in de alarmcentrale die zich bevindt op gelijkvloers van inkomhal in tellerlokaal van appartementen NR 12  , (appartementen aan zijgevel)
 Hoe uitschakelen: 4maal drukken op 2 vervolgens op de pijl  daarna 1maal op start stop
 Hoe inschakelen: drukken  op groene knop

                 Brandalarm boven gasvuur en keukenfornuis

                 Bij een te hoge temperatuur (brand), gaat het automatisch spuittoestel in werking.
                 Het spuit een poeder over het vuur die de zuurstof wegneemt en het vuur dooft
                 Bij deze dient u onmiddellijk de keuken te verlaten.
                 Verder gebruiken van de keuken is onmogelijk voordat alles is gereinigd.
                 Kosten voor de herstelling van het brandalarm en opkuis van de keuken zijn voor de gebruiker. 

                 Veiligheid 

                 De nooduitgang dient steeds open te blijven en een vrije doorgang moet voorzien worden.
                 Noodverlichting en blustoestellen mogen niet worden bedekt.
                 Voor het in gebruik nemen van de keuken dient de verantwoordelijke gebruiker zich van alle voorhanden
                 zijnde veiligheidsvoorzieningen te vergewissen. Het lezen van de gebruiksvoorwaarden van de toestellen is noodzakelijk.

Artikel 17: Afval

Al het afval, vuilnis, vetten, moet meegenomen worden door de gebruiker van de zaal.
Indien wij nog afval moeten verwijderen zal er automatisch een retributie aangerekend worden van € 20.
Vetten en vuilnis mogen onder geen beding gestort worden. Het wegspoelen langs de riolering is ten strengste verboden.
Mocht dit toch gebeuren, zullen  de kosten van het opruimen door een gespecialiseerde firma worden doorgerekend aan de gebruiker.

Artikel 18: Opruimen

De gebruiker van de lokalen is zelf verantwoordelijk voor het klaarzetten en opruimen.
De zaal, het lokaal en alle gebruikte materialen worden steeds proper achtergelaten.
Na het gebruik van de zaal, dient deze te worden uitgeborsteld.
Alle tafels, stoelen, bar, frigo’s, keukenmeubelen dienen proper te zijn.
Tafels en stoelen worden terugplaatst zoals op plan aangeduid.(opgehangen in inkom)

 Opkuis zaal,wc en keuken gebeurt door de beheerder mits vergoeding van  € 80.

Artikel 19: Keuken (zie beschrijving werken toestellen)

Koken gebeurt op gas , hete lucht stoomoven op elektriciteit
Er mag enkel gekookt worden in de keuken . Het gebruik van verplaatsbare gastoestellen is verboden

 Voor het gebruiken van oven , fornuis en friteuse dient de dampkap te worden aangezet.

Materiaal dient te worden teruggezet in de daarvoor voorziene opbergruimten.
Materiaallijst keuken vindt u in de bijlage van het pdf document, alsook het detail van de prijs die wordt aangerekend bij eventuele breuk.

Koelkast en diepvries dienen te worden gereinigd, en uitgeschakeld.

De toevoer van gas dient bij het verlaten van de zaal te worden afgesloten (kraan keuken)

Alle gebruikte toestellen dienen grondig te worden gereinigd.

Het vet van de friteuse moet worden verwijderd en meegenomen

Artikel 20: Bar (toog)

Bar met gekoelde drank staat steeds ter beschikking van de gebruiker.
Alle glazen dienen netjes afgewassen te worden achtergelaten.
Lege flesjes plaatsen in voorziene bakken.
Lijst van materiaal wordt tevens op betalingsformulier vermeld.

Artikel 21: Drank

Het is ten strengste verboden  bier, waters en frisdranken zelf te voorzien. Een uitzondering wordt toegestaan voor wijn en aperitief (Vaste leverancier is bieruitzetter Schoentjes).

Indien vastgesteld wordt dat er bieren, frisdranken of waters binnengebracht zijn,
reken wij automatisch een retributie aan van € 50.

Koffie en thee zijn ter beschikking. Bij grote hoeveelheden koffieverbruik kan een koffiemachine worden aangevraagd 

Betalingswijze drankverbruik gebeurt door invullen van verbruiksformulier, betaling gebeurt na controle en dient te worden gestort  op rekening nr: BE61 9730 7376 6817 van de VZW 't Schoolhuys

De koelkast zal steeds opgevuld worden zodat er voldoende drank voorzien is. De voorraad van de dranken bevindt zich in de kelder en is enkel toegankelijk door beheerder.

Artikel 22: Toezicht

De beheerder heeft recht tot toegang tot de lokalen, zelfs gedurende de activiteit. Hij controleert de naleving van het reglement en kan desgevallend bijkomende inlichtingen geven.

Ter beschikking in de zaal: 

Stereo installatie met radio-tuner, cd speler met mogelijkheid MP3 muziek af te spelen vanop USB stick, ingang om Laptop of MP3 speler aan te sluiten, Micro.
Achteraan in de zaal TV toestel met ingebouwde dvd speler, USB ingang om via USB stick foto's of video's te vertonen
Mits bijbetalen van 15€ vaste beamer met scherm 2.5m x 1.5m, te gebruiken voor presentaties via laptop, of dvd film af te spelen, of grootscherm TV via Digibox Telenet.

Bij beschadiging van deze toestellen worden de kosten voor herstelling (eventuele nieuwprijs) aangerekend.

 

Deze website is een initiatief van vzw Dorpscomité Bogaarden
info@bogaarden.be

Webmaster Bernadette De Becker

Laatste update 12/01/2019